Cemix

Játékszabályzat

„HOL SZÖKIK A HŐ?”

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.  A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS TÁRGYA

1.1.  A Jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt nyereményjáték szervezője a Cemix Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 9., cégjegyzékszáma: 19-09-000119, adószáma: 10330834-2-19, a továbbiakban: Szervező).

1.2.  A Szervező meghirdeti a Cemix termékek iránt érdeklődő, előzetesen és újonnan regisztrált fogyasztók részére az alábbi nyereményjátékot.

2.  A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.  REGISZTRÁCIÓ

 2.1.1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Nyereményjátékban részt venni kívánó

 • 18. életévét betöltött természetes személy legyen (a továbbiakban: Résztvevő),
 • Érvényes regisztrációval rendelkezzen a Szervező weboldalán 

 

2.1.2.  A Nyereményjátékban való részvételre történő regisztrációra nyitva álló idő: 2023. május 01. 00.00 órától – 2023. július 23. 24.00 óráig.

2.1.3.  A Szervező a Részvételre Jelentkezőt emailben értesíti sikeres regisztrációról, a Részvételre Jelentkező által a regisztráció során megadott email címen, a sikeres regisztrációt követő 24 órán belül. Résztvevő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott e-mail címre a nyereményjátékkal kapcsolatos hírlevelet küldjön.

2.2.  SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2.2.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzat 2.1. pontjában foglalt feltételnek megfelel és nem tartozik a jelen Szabályzat 2.2.2. pontjában foglalt személyek közé, továbbá a jelen Szabályzatot maradéktalanul megismerte és megértette.

2.2.2. A Nyereményjátékban nem vehet részt

2.2.2.1. a Szervező, a Szervező kapcsolt vállalkozásai, valamint a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő egyéb jogalanyok tagjai, vezető tisztségviselői dolgozói, munkatársai, megbízottjai és alvállalkozói;

2.2.2.2. a fenti 2.2.2.1. pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója (házastársa, egyeneságbeli rokona, az örökbefogadottja, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és a testvére), továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

3.  NYILATKOZATOK

3.1.  A Részvételre Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjátékban való részvételi jogosultságának hiányára az értékelés közzététele után kerülne sor, a Részvételre Jelentkező a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Részvételre Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában foglalt regisztráció elindításával automatikusan kötelezőnek fogadja el magára nézve a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A Nyereményjátékban részt venni kívánó természetes személy és a Nyereményjáték résztvevője a Szabályzat megismerésének elmulasztására nem hivatkozhat.

3.2.  A Szervező kizárja a felelősségét minden a jelen Szabályzatban foglalt weboldal és az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodásának esetére.

4.  A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYEK ÉS AZOK ÁTADÁSA

4.1.  A 2.1 pont szerinti regisztrációt követően és a heti kérdésekre helyes választ adók között az alábbi rendszerességgel a Szervező sorsolást tart, mely sorsolás során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Nyereményjáték résztvevői között a sorsolás alapján kihúzott nevek sorrendjében:

A Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.A nyeremények átvételét megelőzően át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók.

4.2.  Amennyiben a Nyereményjáték a 4.1. pontban említett sorsolás alapján megállapított valamelyik nyertese nem jelentkezik az általa megnyert termék átvételére, a nyertességéről való e-mail megküldését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül, akkor a Szervező az adott, át nem vett nyereményt nem osztja ki.

4.3.  A Részvételre Jelentkező és a Nyereményjátékban résztvevő személy, illetve ezek javára harmadik személy a jelen Nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatosan felmerült bármely díj, költség, kiadás megtérítését nem követelheti sem a Szervezőtől, sem kapcsolt vállalkozásaitól.

4.4.  A Szervező nem felel a nyereményszerzést érintő esetleges adó-, járulék- vagy más kötelezettség Nyereményjáték résztvevője általi megszegéséért. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adó és járulékfizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adókötelezettségeket a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és teljesíti az illetékes adóhatóság részére.

4.5.  A nyertes nyereménye azt követően kerül postán elküldésre a nyertes részére, amennyiben a 4.3. pontban foglalt időponton belül a nyertes jelentkezik a Szervezőnél és a megküldés főbb paraméterei egyeztetésre kerülnek (milyen időintervallumban alkalmas, pontos cím, stb.).

4.6.  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

5.  ADATKEZELÉS

5.1.  A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi táblázatban foglalt adatait az ott meghatározott célokból feldolgozza, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban foglalt ideig kezelje.

 • Adatok: név, email cím, felhasználónév
 • Cél: nyereményjátékban való részvétel; nyereményjáték nyereményeinek kisorsolása; kiosztása; direkt marketing megkeresés
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Időtartam: nyereményjáték nyereményeinek kiosztásáig, illetve a jogosult hozzájárulásának visszavonásáig

 

Heti nyeremények sorsolási időpontja

2023.05.08 14:00

Cemix termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.05.15 14:00

Intersport áruházban beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.05.22 14:00

Müller Drogériában beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.05.30 14:00

Makita termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.06.05 14:00

Cemix termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.06.12 14:00

Intersport áruházban beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.06.19 14:00

Müller Drogériában beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.06.26 14:00

Makita termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.07.03 14:00

Cemix termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.07.10 14:00

Intersport áruházban beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.07.17 14:00

Müller Drogériában beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2023.07.24 14:00

Makita termékekre beváltható 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

 Hat hetente kisorsolt nyeremények időpontja  2023.06.12 15:00

Xiaomi Elektromos Roller (MI Electric Scooter 3)

  2023.07.24 15:00

Xiaomi Elektromos Roller (MI Electric Scooter 3)

 Főnyeremény sorsolás időpontja

  2023.07.25 14:00

  Apple iPhone 14 PRO

 

5.2.  A jelen Szabályzatban foglalt adatkezelésekkel és adat-feldolgozásokkal kapcsolatos feladatokat kizárólag a Szervező végzi, az általa kezelt adatokat nem adja ki harmadik személynek, hacsak bíróság, hatóság vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik.

Az adatkezeléstől való további információk a https://www.cemix.hu/Adatvedelem oldalon találhatók.

5.3.  A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője felelős az általa megadott személyes adatai helyességéért, teljeségéért, időszerűségéért és valódiságáért.

Amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Részvételre Jelentkező és/ vagy a Nyereményjáték résztvevője, mint adatszolgáltató viseli. A Részvételre Jelentkező és/ vagy a Nyereményjáték résztvevője téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.4.  A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője bármikor betekintést nyerhet a Szervező által kezelt adataiba, és kérheti azok kijavítását vagy megváltoztatását és törlését. A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője kérheti továbbá, hogy a Szervező szüntesse meg személyes adatainak kezelését. A fentiek – a beleegyezés visszavonása, törlési kérelem vagy ellenvetés benyújtása – a Nyereményjáték eredményeinek kihirdetése előtt lehetetlenné teszik a Nyereményjátékban való további részvételt, illetve a nyeremény odaítélését és átadását.

5.5.  A Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője bármilyen a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelésre vonatkozó panaszával jogosult a Szervezőhöz fordulni a(z) [Kattints ide az e-mail cím felfedéséhez]-ra történő levél megküldésével. A Szervező köteles a panaszt legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül elbírálni.

5.6.  A Szervező tájékoztatja továbbá a Részvételre Jelentkezőket és /vagy a Nyereményjáték résztvevőit, hogy panaszukkal az alábbi hatósághoz és szervezethez is fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsépet fasor 22/C
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391 - 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

 

5.7.  A panaszos Részvételre Jelentkező és / vagy a Nyereményjáték résztvevője választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is érvényesítheti jogait.


6.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1.  A Nyereményjáték menetét vagy eredményét illetően minden Részvételre Jelentkező és /vagy a Nyereményjáték résztvevője jogosult írásban panaszt benyújtani. A panasznak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a résztvevő neve és levelezési címe, továbbá a panasz okának pontos leírása. A panaszt legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül bírálja el a Szervező. A Szervező a panasz ügyében hozott döntésről szóló értesítést postai vagy elektronikus úton küldi meg a panaszos által megadott címre. A panasz benyújtása nem befolyásolja a Nyereményjáték menetét és eredményét. A panasz benyújtása nem zárja ki vagy korlátozza a Részvételre Jelentkező és /vagy a Nyereményjáték résztvevője azon jogát, hogy a jogi előírásokból eredő általános szabályok szerint jogorvoslattal éljen.

6.2.  A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték lerövidítésére, megszakítására vagy megszüntetésére, illetve szabályainak módosítására.

6.3.  A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására és kiegészítésére. A Szabályzat bármilyen módosítása (ideértve a kiegészítést is) a módosításnak a Szervező https://www.nyeremenyjatek.cemix.hu weboldalon történt feltöltése időpontjában lép érvénybe.

6.4.  A Nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy bizonytalanság vagy panasz esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a [Kattints ide az e-mail cím felfedéséhez] e-mail címen keresztül.

6.5.  A jelen Szabályzatban foglalt Nyereményjátékra a magyar jog rendelkezései irányadók.

 

Veszprém, 2023. április 28.